Legal notice

 

Responsible editor

Iuxta Legal
avenue Louise 222
1000 Bruxelles

Privacy policy

No data collection is carried out on this site.
No tracking tool is used by this site.

Cookies usage

XSFR-TOKEN: protection against CSRF attacks (validity: 1h)
laravel -cookie-consent: compliance with the European law on cookies (validity: end of session)
iuxta_session: identification of the session (validity: 1h)

Intellectual property

All the content elements of this site are the intellectual property of the site publisher. They can not in any case be taken back, completely or partially, without authorization.

Disclaimer

The publisher of the site disclaims all responsibility concerning in particular access to this website (possible maintenance or computer problem), the information available (accuracy information, updated regularly or not), the content of websites and web applications made (on which the publisher does not have direct control).

 


 

Privacybeleid

 

IUXTA LEGAL bvba treedt op als verantwoordelijke verwerker wanneer zij de persoonsgegevens verwerkt van haar cliënten, tegenpartijen, andere advocaten, rechters, gerechtsdeurwaarders, potentiële cliënten, leveranciers, partners of andere derde partijen (“betrokken personen”). Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons heeft bezorgd, zoals uw naam, de vennootschap waarvan u deel uitmaakt, het emailadres, woonplaats, telefoonnummer en, indien uw cliënt bent, alle gegevens die betrekking hebben op en noodzakelijk zijn voor uw dossier. Indien dit noodzakelijk is voor het bepalen, het uitoefenen of het verdedigen van een recht voor de rechtbanken, kunnen wij tevens gevoelige informatie verwerken die op u betrekking heeft, evenals gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, strafrechtelijke inbreuken of aanverwante veiligheidsmaatregelen.

IUXTA LEGAL verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het behandelen van uw dossier, de facturatie van onze diensten, de invordering van schuldvorderingen indien noodzakelijk, het archiveren en vernietigen van gegevens, in het kader van de overeenkomst die wij met u afsluiten (art. 6.1. b) en c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016). Indien u een fysieke persoon bent die een vennootschap vertegenwoordigt, kunnen wij tevens uw persoonsgegevens verwerken op basis van de legitieme belangen van onze cliënt en van IUXTA LEGAL (d.i. ten einde de diensten te verlenen waarvoor u op ons beroep doet). Wii verwerken de persoonsgegevens van andere betrokken personen (zoals bv. tegenpartijen, gerechtsdeurwaarders, andere partijen, magistraten…) op basis van de legitieme belangen van onze cliënten en van IUXTA LEGAL (d.i. het behandelen van het dossier, onderhandelen van contracten, instellen van gerechtelijke procedures, voorbereiding van een juridisch advies…).

Wie zal toegang hebben tot uw gegevens ?

De advocaat belast met uw dossier evenals de medewerkers en het administratief personeel dat op uw dossier werkzaam zou zijn.

De gegevens worden enkel aan derden (zoals rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, tegenpartijen, onderaannemers zoals verstrekkers van IT diensten) overgemaakt voor de uitvoering van de opdracht die door de cliënt aan IUXTA LEGAL wordt toevertrouwd of indien zij hiertoe gehouden is krachtens een wettelijke verplichting die op haar rust.

Duur van het bewaren van de gegevens

De gegevens zullen worden bewaard voor de volledige duur van de uitvoering van de opdracht en voor de periode die nodig is om IUXTA LEGAL toe te laten haar wettelijke verplichtingen na te leven (met inbegrip van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) op het vlak van het bijhouden van archieven. Krachtens onze beroepsregels zijn wij er toe gehouden bepaalde gegevens (zoals de identiteit van de cliënten) te bewaren, ten einde belangenconflicten na te gaan en het naleven van het beroepsgeheim te vrijwaren.

Uw rechten

Als betrokken persoon heeft u het recht toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, evenals de verbetering of weglating van uw gegevens, de beperking van de verwerking en de draagbaarheid van uw gegevens. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. IUXTA LEGAL zal naar best vermogen en zo snel als mogelijk gevolg geven aan uw verzoek, met naleving van haar eigen verplichtingen inzake beroepsgeheim en bescherming van vertrouwelijke gegevens. U kunt uw rechten uitoefenen door het sturen van een e-mail naar info@iuxta.legal, met toevoeging van een bewijs van uw identiteit. Als betrokken persoon heeft u recht bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be), zijnde de bevoegde controledienst in België.

Veiligheid

IUXTA LEGAL neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die haar worden toevertrouwd te beschermen tegen elke niet toegestane of ongeoorloofde behandeling, evenals tegen elk verlies, vernietiging of toevallige beschadiging van deze gegevens. Indien gegevens worden overgemaakt door de cliënt of op zijn verzoek, waarborgt deze dat deze communicatie plaats vindt met het akkoord van de betrokken personen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De cliënt vrijwaart IUXTA LEGAL tegen iedere eis hieromtrent van de betrokken personen.  

De advocaten van IUXTA LEGAL bvba zijn
 • Pierre Monville (Priam bvba, KBO 0720.810.859)
 • Damien Holzapfel (Priam bvba, KBO 0720.810.859)
 • Roland Huberty (Anasta bvba, KBO 0542.825.559)
 • Thomas Hauzeur (Thomas Hauzeur bvba, KBO 676.543.326)
 • Antoine Vanden Abeele (Antoine Vanden Abeele bv, KBO 0739.902.637)
 • Mona Giacometti (KBO 0839.761.860)
 • Lorraine Grisard (Logri bvba, KBO 0674.970.639)
 • Claire Piessevaux (KBO 0637.956.231)
 • Mathilde Stockis (KBO 0682.451.715)
 • Arnaud Verhoustraeten (KBO 0635.750.569)
 • Christophe Wantiez (KBO 0564.853.368)