Immobiliën recht

Ons departement immobiliën:

 • Een rigoureuze en veeleisende methodologie

 • Bewezen ervaring

 • Een dynamische en pragmatische aanpak.

 

Rigoureuze en veeleisende methodologie

Een rigoureuze beheersing van de materie is ons uitgangspunt.

Deze beheersing werd verworven door het aantal behandelde dossiers, maar eveneens door talrijke wetenschappelijke publicaties, vormingen en deelnames aan seminaries. Voor het behandelen van uw dossiers zijn uiteraard ook andere kwaliteiten vereist : een pedagogische en synthetische aanpak om het verloop van uw dossier toe te lichten, een rigoureuze methodiek om omvangrijke dossiers en een veelal complexe en permanent evoluerende wetgeving te analyseren, een duidelijke visie om met de cliënt de te bereiken objectieven vast te leggen, de nodige diplomatie en flexibiliteit om onderhandelingen of demarches bij verschillende private of publieke partners tot een goed einde te brengen,… dit zijn de basisvereisten die ons departement nastreeft.

 

Anticiperen en pro-activiteit

Ons departement staat cliënten pro-actief bij in het definiëren en uitwerken van pragmatische oplossingen ingegeven door de korte of (midden)lange termijn. Het pragmatisme in de oplossingen wordt gedicteerd door de efficiëntie die naargelang het nagestreefde doel voorop wordt gesteld.

Ons departement levert deze bijstand zowel aan publieke actoren (Gewesten, gemeenten, intercommunales, instellingen van openbaar nut,…) als aan private spelers (multinationale bedrijven, KMO’s, beursgenoteerde bedrijven). Elk dossier laat toe een verrijking te zijn voor andere dossiers, en een doorgedreven kennis te verwerven van de verschillende actoren en hun specifieke verwachtingen.

 

Werkterrein :

Naast de klassieke materies inzake :

 • Huurrecht

 • Verkoop (waaronder aansprakelijkheidsvorderingen wegens verborgen gebreken, wilsovereenstemming,…)

 • Acquisities (onder de vorm van “share deal” of “asset deal”, waarvoor wij de “due diligence” verzorgen)

Heeft ons departement een bijzondere expertise ontwikkeld in het begeleiden van complexe immobiliën projecten

 • Voor of met de publieke overheden

 • Hetgeen de complexe vastgoedprojecten inhoudt van verschillende materies zowel het onderhandelen en structureren van zakelijke rechten, het bekomen van het geheel van de administratieve toelatingen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, vergunning voor handelsvestiging, oprichting wegennet…), de inzet op vlak van bodemsanering, onteigening, voorkoop, wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut of openbaar domein, of nog op het vlak van concurrentie.

 • Met tevens een verfijnde kennis van de verschillende publieke of private actoren

 • Of ook nog de aanverwante materies zoals de mogelijke concurrentiebepalingen die in acht moeten worden genomen om zaken af te sluiten met een publieke overheid.

Wij hebben aldus met name volgende opdrachten uitgevoerd :

 • Begeleiding en gerechtelijke verdediging van talrijke commerciële projecten, waaronder, in het Waals Gewest, de uitbreiding van een commercieel centrum boven een NMBS station (25 tot 30.000 m²), met onderhandelingen over de noodzakelijke zakelijke rechten en bijstand in het bekomen van de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen en vergunningen voor commerciële inplanting, met desgevallend de gerechtelijke verdediging; en in het Brussels Gewest, de verdediging van bepaalde vergunningen voor het nieuwe commercieel centrum Dockx;

 • Begeleiding en gerechtelijke verdediging van verschillende herwaarderingsprojecten van braakliggende industrieterreinen, waaronder een urbanisatieproject met wegenaanleg voor een grote projectontwikkelaar, bijkomende parkings (250 plaatsen), huisvesting (134), handelszaken (circa 8.500 m²) en economische activiteiten in het Waals Gewest

 • Bijstand bij de verkoop van een zwaar vervuild industrieterrein van 27.300 m² voor een grote industriële speler, met het oog op de ontwikkeling van een gemengd vastgoedproject voor een minimale oppervlakte van 45.000 m² (terreinoppervlakte geschat op 10 miljoen euro)

 • Begeleiding bij een vastgoed ontwikkeling boven een stormbekken (84 huisvestingen, 96 parkings, 2.000 m² collectieve en commerciële uitrusting) voor een Brusselse gemeente, met inbegrip van de vervreemding van de adequate zakelijke rechten en het bekomen van de verkavelingvergunning

 • Begeleiding bij de vastgoed ontwikkeling van een militaire kazerne of steengroeve door Waalse gemeenten, met inbegrip van de vervreemding van de adequate zakelijke rechten en de bepaling van een administratieve strategie, met het oog op het bekomen van de adequate administratieve toelatingen (saneringen, landelijke perimeters, plannen van aanleg en de verschillende vereiste vergunningen)

 • Due diligence van meer dan 25 vastgoedsites beheerd door een instelling van openbaar nut, ten einde een rationeel beheer en herwaardering te verzekeren

 • Talrijke onderhandelingen met het oog op het sluiten van erfpachtrechten met de Brusselse en Waalse overheden

 • Studie van de sterke en zwakke punten van de verschillende publiekrechtelijke juridische structuren om immobiliën projecten te beheren van Gewesten, gemeenten of intercommunales (VZW, gewone regie, zelfstandige gemeentelijke regie, gemengde bedrijven,…)

 • Begeleiding bij en opstellen van besluiten van de Regering, decreten en ordonnanties van het Waalse en Brusselse Parlement op het vlak van immobiliën (waaronder het decreet op commerciële inplantingen, aanpassingen van het CoBAT enz.)

 

Ten slotte beheren wij een belangrijk contentieux op het vlak van contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid, onteigening, vergoeding van minderwaarden, voorkoop, stakingsprocedures op vlak van stedenbouw, milieu of commerciële inplanting, afbraakvorderingen enz…