Publiek en administratief recht

Ons departement publiekrecht en administratief recht :

 • Een rigoureuze en veeleisende methodologie
 • Bewezen ervaring
 • Een dynamische en pragmatische aanpak.

 

Rigoureuze en veeleisende methodologie

Een rigoureuze beheersing van de materie is ons uitgangspunt.

Deze beheersing werd verworven door het aantal behandelde dossiers, maar eveneens door talrijke wetenschappelijke publicaties, vormingen en deelnames aan seminaries. Voor het behandelen van uw dossiers zijn uiteraard ook andere kwaliteiten vereist : een pedagogische en synthetische aanpak om het verloop van uw dossier toe te lichten, een rigoureuze methodiek om omvangrijke dossiers en een veelal complexe en permanent evoluerende wetgeving te analyseren, een duidelijke visie om met de cliënt de te bereiken objectieven vast te leggen, de nodige diplomatie en flexibiliteit om onderhandelingen of demarches bij verschillende private of publieke partners tot een goed einde te brengen,… dit zijn de basisvereisten die ons departement nastreeft.

 

Anticiperen en pro-activiteit

Ons departement staat cliënten pro-actief bij in het definiëren en uitwerken van pragmatische oplossingen ingegeven door de korte of (midden)lange termijn. Het pragmatisme in de oplossingen wordt gedicteerd door de efficiëntie die naargelang het nagestreefde doel voorop wordt gesteld.

Ons departement levert deze bijstand zowel aan publieke actoren (Gewesten, gemeenten, intercommunales, instellingen van openbaar nut,…) als aan private spelers (multinationale bedrijven, KMO’s, beursgenoteerde bedrijven). Elk dossier laat toe een verrijking te zijn voor andere dossiers, en een doorgedreven kennis te verwerven van de verschillende actoren en hun specifieke verwachtingen.

 

Werkterrein :

 • Bijstand aan publieke overheden bij de oprichting van instellingen van openbaar nut – met name volgend op de 6de staatshervorming

 • Verdediging van de financiering van instellingen van openbaar nut, met name voor de hoven en rechtbanken

 • Opdrachten inzake wetgeving en omzetting van Europese richtlijn

 • Het contentieux met betrekking tot het vliegverkeer (luchthaven Brussel Nationaal, Waalse luchthavens, …)

 • Bijstand aan publieke overheden of commerciële vennootschappen bij de uitwerking of het in rechte verdedigen van geklasseerde installaties (milieuvergunning, enige vergunning, afvalbeheer…)

 • Begeleiden van complexe vastgoedprojecten voor of met publieke overheden, wat de gezamenlijke beheersing inhoudt van zowel het onderhandelen en structureren van zakelijke rechten, het bekomen van het geheel van de administratieve toelatingen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, vergunning voor handelsvestiging, oprichting wegennet…), de inzet op vlak van bodemsanering, onteigening, voorkoop, wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut of openbaar domein, of nog op het vlak van concurrentie.

 • Opzetten van PPS in het kader van renovatieprojecten en stadsvernieuwing, zowel in het Waalse als het Brussels Gewest

 • Gerechtelijke procedures voor de hoven en rechtbanken en de Raad van State of het Grondwettelijk Hof.

Wij hebben met name volgende opdrachten uitgevoerd :

 • Studie van de juridische bakens met het oog op de oprichting van instellingen van openpaar nut

 • Verdediging van de financiering van een instelling van openbaar nut voor de hoven en rechtbanken en voor de Raad van State

 • Studie van de sterke en zwakke punten van de verschillende publiekrechtelijke juridische structuren om vastgoedprojecten te beheren van Gewesten, gemeenten of intercommunales (VZW, gewone regie, zelfstandige gemeentelijke regie, gemengde bedrijven,…)

 • Beheer van de verschillende geschillen om te strijden tegen de geluidsoverlast door de luchthaven van Brussel-Nationaal, sedert 2004

 • Juridisch advies inzake het gebruik van pesticiden

 • Begeleiding bij en opstellen van besluiten van de Regering, decreten en ordonnanties van het Waalse en Brusselse Parlement.